Label

Contoh surat permohonan pinjam lcd

Kop surat

Bismillahirrahmaanirrahiim

Kepada Yth.
Bapak xxxxx
selaku xxxxx
di xxxxxx

Assalaamu’alaikum warahmatullah wa barakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat.

Dengan ini, kami selaku kepala Madrasah Kuliyyatul Islamy bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Bapak xxxxxx untuk berkenan meminjamkan peralatan berupa LCD beserta layar untuk digunakan dalam kegiatan diklat motivasi dan pelatihan ustadz/ustadzah Madrasah Kuliyyatul Islamy yang insya Allah akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Ahad, 1 Februari 2015/12 Rabi’ ats-Tsani 1436 H
Tempat : Serambi Masjid Nurushshobah Jonggrangan Sumberadi Mlati Sleman
Waktu : pk. 07.30-12.10 WIB

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaan dan perhatiannya, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiraa.

Wassalaamu’alaikum warahmatullah wa barakatuh

Sleman, 12 maret 2015
Kepala madrasah

xxxxxxxxx

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...