Label

Contoh surat permohonan pemateri/ pembicara acara seminar / diklat

kop surat

Bismillahirrahmaanirrahiim

Kepada Yth.
Bapak xxxxxxx
di xxxxx

Assalaamu’alaikum warahmatullah wa barakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat.

Dengan ini, kami selaku kepala Madrasah Kuliyyatul Islamy bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Bapak xxxxxxxx untuk berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan motivasi dan pelatihan ustadz/ustadzah Madrasah Kuliyyatul Islamy yang insya Allah akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Ahad, 1 Februari 2015/12 Rabi’ ats-Tsani 1436 H
Tempat : Serambi Masjid Nurushshobah Jonggrangan Sumberadi Mlati Sleman
Waktu : pk. 07.30-12.10 WIB.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaan dan perhatiannya, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiraa.

Wassalaamu’alaikum warahmatullah wa barakatuh

Sleman, 14 Januari 2015
      Kepala Madrasah,


xxxxxxxxxxxxx

1 komentar:

obat pria puspita radja mengatakan...

Sangat bermanfaat tips nya. semoga banyak tumbuh orang2 hebat dari negeri ini.

pembicara wanita

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...